PROGRAM RESTART JE CHIMÉRA

Program Restart má Ústeckému, Moravskoslezskému a Karlovarskému kraji údajně přinést 42 miliard, které se mají rozdělit a investovat v rámci Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace vyjmenovaných postižených krajů. Tolik oficiálně.

Rád bych k tomu řekl něco pozitivního, protože dlouhodobá a systematická státní pomoc je pro naše strukturálně postižené kraje opravdu více než potřeba a stejně tak dlouhou taková pomoc absentuje. A opakovaně na ní poslední více než dva roky upozorňuji odpovědné.

Ale zatím chválit bohužel moc nemohu. Neboť Program Restart se mi jeví být spíše BLAMÁŽÍ, než čímkoli jiným.

Z Programu Restart jsou přitom mnozí nadšení. Někomu připomíná dokonce Marshallův plán anebo obnovu Porýní. Tak to zkusme porovnat. Idea Marshallova plánu byla představena v červnu 1947. O měsíc později, v červenci 1947, byla po jednání evropských států určena částka pomoci ve výši 19 miliard USD. Kongres plán schválil v lednu 1948. Plán se ihned začal realizovat. Skončil v roce 1952. Již v roce 1951 ekonomika každého účastnického státu předčila úroveň předválečnou a všichni příjemci Marshallova plánu měli v tomto roce nejméně o 35% vyšší produktivitu než v roce 1938. Západní Evropa tak stála za 4 roky opět na nohou. Obdivuhodné.

Teď s tím porovnejme Program Restart. Usnesením vlády z roku 2013 byl opět jmenován další zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje (v roce 2015 byla jeho účinnost rozšířena také na Karlovarský kraj). Ten měl předložit zprávu o situaci v dotčených krajích a návrhy na řešení. V roce 2015 se vláda rozhodla nechat zpracovat analýzu a na ní postavit koncepci hospodářské restrukturalizace. O rok později, v listopadu 2016, měla být předložena Strategie hospodářské restrukturalizace a akční plán. Koncepce, strategie a akční plán se zpracovávaly nakonec až do roku 2017, kdy v červenci vláda konečně program schválila.

Tady můžeme porovnání skončit, protože zatímco my 4 roky zpracováváme analýzu, koncepci, strategii a akční plán, byl Marshallův plán za tuto dobu již zrealizovaný a válkou postižené země v produktivitě o 35% výkonnější. Radši nechci vědět, kolik příprava našeho "Marshallova plánu" dosud za ty roky stála. Jen doufám, že ne tolik, kolik stála jeho tehdejší realizace.

Dobře, máme tedy po 5ti letech příprav něco jako strategii. A k tomu i nějaký akční plán. A od vlády, od ministrů a z médií se dovídáme, že program Restart přinese postiženým regionům 42 miliard korun. Výborně, takže máme i prostředky určené pro realizaci plánu. Věříme tomu?

Zajímalo mě proto, kam konkrétně bude investováno těch 42 miliard? A co z toho ještě letos? A kolik příští rok? A kde jsou ty peníze alokované ve státním rozpočtu? A jaké ministerstvo poskytne na co kolik peněz? A kolik z toho půjde do Ústeckého kraje? A jakou opravdovou pomoc ty peníze přinesou? A jak se ty peníze odrazí ve zvýšené životní úrovni lidí, kteří tady žijí? Jaké přinesou inovace, jaké se tady podpoří startupy, jak se zlepší zdravotnictví, školství, infrastruktura, veřejné služby, občanská vybavenost...?

Protože po prostudování akčního plánu jsem se až na pár věcí (např. oprava východního nádraží v Děčíně) nic moc konkrétního s jasným rozpočtem nedozvěděl, zeptal jsem se písemně ministrů a premiéra (viz dopisy na mých www stránkách či příloze), abych zjistil něco víc konkrétního a regiony se mohly v daných územích co nejlépe připravit na efektivní využití tohoto programu. A dostal jsem následující odpovědi (plné znění na mých www či v příloze). Zkráceně zhruba toto:

1) Premiér
Mluví o miliardách, ale stále bez větší specifikace a stále nekonkrétně. Nejvýstižněji to dokládají formulace typu: "V období 2019-2030 je očekávaná alokace v hodnotě zhruba 25 miliard Kč..."

2) MD
Ministerstvo dopravy píše také o miliardách na Program Restart. Například na budování silnic II. a III. třídy v postižených krajích: "Dále se předpokládá zajištění 500 mil. Kč na opravu a modernizaci II. a III třid pro uvedené kraje. Jedná se o požadované navýšení prostředků z programu SFDI", píše ministerstvo.

Ale v rozpočtové strategie 2017, uveřejněné MFCR v dubnu 2017, se na str. 6 dočteme: "V roce 2017 bude ze Státního fondu dopravní infrastruktury uvolněno navíc celkem 3,0 mld. Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů" (všech!).

Na SFDI se zase uvádí, že pro rok 2017 pro všechny kraje v ČR byly vyčleněny 2,869 mld. Kč, přičemž z tabulky lze vyčíst, ze z toho necelých pul miliardy, konkrétně 484 mil. Kč, připadá na naše 3 kraje.

Co z toho vyplývá? Že stát dává přes SFDI všem krajům normálně jako vždycky, ale někde - u MSK, UK a KV - to prodá vláda a ministerstvo dvakrát. Jednou jako normální investici přes SFDI v rámci běžných ročních výdajů (viz rozpočtová strategie), podruhé jako investici v rámci programu RESTART (viz dopis ministr ŤOK). O žádné peníze navíc pro 3 kraje v rámci jakési speciální restrukturalizace se nejedná! (a to je pro Restart docela výstižné!)

3) MPO
MPO píše, že připraví program Podnikavý region - program na podporu začínajících podnikatelů či potenciálních podnikatelských záměrů. Pro rok 2017 - 3 mil. Kč (příprava programu), rok 2018 - 25 mil. Kč. Kouknu se do Akčního Plánu, jak budou místní podnikatelé moci ty prostředky využít a asi takto: peníze zkonzumují úředníci a konzultanti, kteří mají za tyto peníze radit, jak mají místní podnikatelé podnikat. Na případnou skutečnou pomoc podnikatelům, jako třeba úvěr, se operuje s možnými 50 mil Kč tímto textem: "Předpokládá se použití existujících zdrojů mimo program PODREG, např. programy OP PIK". Aha, takže opět standardní operační program.

Technologie do firem 700 mil Kč. Odkud? V Akčním plánu se uvádí z OP PIK nebo alternativně ze SR v případě, kdy financování z OP PIK nebude možné. Pokud z OPIK, zase to nejsou žádné speciální peníze pro 3 kraje navíc.

Reálnými se zdají být programy na brownfieldy 500 milionů korun (moc bude záležet na všech podmínkách!). Na greenfieldy je to určené pro celou ČR.

Pak jsou uváděny další projekty a peníze, které si ale rozebere a využije někdo jiný, už tak dost bohatý (likvidace ekologických škod, těžba lithia, testování vozidel v Ústí ).

Zbylé peníze jsou víceméně na nové úředníky a rozšiřování poboček Czechinvestu. Pro subjekty v regionu nic.

4) MŽP
"Pro rok 2017 nedošlo v rámci rozpočtu MŽP k přímému vyčlenění prostředků na Program Restart. Případné aktivity v gesci MŽP v této oblasti by měly být v souladu se schválenou strategií financovány primárně z Operačního programu životní prostředí (dále jen "OPŽP") /tedy opět operační program pro celou ČR/.

"Konkrétní výši finančních prostředků, která bude určena pro restrukturalizaci Ústeckého kraje, případně pro okres Děčín, nelze určit, neboť tato závisí na tom, zda subjekt o dotaci zažádá v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory."

Není třeba nic dodávat. Program Restart má pokrýt komplet OPŽP. OPŽP a Restart jedno jsou. Jen je, nebo není podvodem, když se koruna vyúčtovaná v jednom projektu, a politicky prodána podruhé i v jiném "projektu"?

5) MZ
Musím ocenit ministra Ludvíka, protože ten jediný odepsal bez vytáček. Neprodává každou korunu 2x (jednou v operačním nebo jiném běžícím státním programu, podruhé v Programu Restart), jako to dělají ostatní ministerstva. Napíše stručně, jak to je: "Ministerstvo zdravotnictví není nositelem tohoto úkolu a nemá závazek financovat zdravotnickou infrastrukturu na území jednotlivých krajů".

A dále se zde dočteme, že fiskální rámec ministerstva zdravotnictví neumožňuje rozsáhlou výstavbu zdravotnické infrastruktury v krajích, a proto bylo financování záměru dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem přeřazeno do zásobníku bez úkolu a bez gestora (což je, mimochodem, více než výstižné pro celý program!).

6) MŠMT
MŠMT zkopírovalo do přílohy Akční plány ve své obecnosti. A píše: "Vzhledem k zajištění realizace konkrétních opatřeni za využití vícezdrojového financování, zejména pak ESIF ..., vyčíslení celkové sumy vynaložených prostředků bude možné nejprve v příštím roce".

Ano, zejména z Evropských strukturálních investičních fondů. Přeloženo - žádné peníze navíc, opět jde jen o peníze dávno alokované pro OPVVaV. Program Restart tak není jen program OPŽP, on je i program OPVVaV. Podej žádost do OPVVaV, a když projdeš a náhodou budeš z postiženého regionu, vedle OPVVaV budeš ministerstvem současně podruhé "vykázán" jako osoba čerpající prostředky z Programu Restart.

7) MZE
V Programu Restart bude MZE financovat pouze a jen Program na revitalizaci Krušných hor. Což budou peníze, které si rozeberou už tak bohaté firmy a s minimálním dopadem na socioekonomický stav našich krajů. Pro rok 2017 - 62 milionů korun.

8) MPSV
Bonbonek nakonec. MPSV. Píše: "Realizace opatření si vyžádá některé dodatečné náklady na rozpočet MPSV, lze však předpokládat, že však předpokládat jejich krytí prostřednictvím prostředků Operačního programu zaměstnanost (OPZ)."

Znovu stejná písnička, žádné peníze navíc, které by snad měly mít něco do činění sproklamovanými 42 miliardami pro Program Restart. Prostředky pro OPZ se zase vykáží dvakrát - jednou v OPZ, podruhé v Programu Restart.

Ale pokud už MPSV vyčlení nějaké prostředky ze státního rozpočtu navíc, je to:

- 50 mil Kč na pilotní ověření regionální mobility. Nicméně toto opatření, píše se dále, je realizováno v rámci stávajícího rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti. Takže vlastně zase nic.

- 11,5 milionu na provoz Národní soustavy vzdělávání, taktéž v dalších letech. Aha, a to má postižené regiony vytáhnout k prosperitě?

- a poslední věc navíc, kterou MPSV poskytne, je úchvatná (doslova): "Pro rok 2018 je dále očekávány požadavky na státní rozpočet ve výši 500-600 mil Kč na zpracování analýzy potenciálu stříbrné ekonomiky." (další analýza za 600 mil. Kč !!!, se zbláznili?!)

Jak tohle komentovat po čtyřech letech příprav programu a analýz a koncepcí? Snad, že stříbrná ekonomika se jeví mít opravdu potenciál. Přinejmenším probudí mnoho analytiků - stříbrokopů, není vyloučena ani pandemie stříbrné horečky, až zavětří tuto příležitost potenciální konzultanti, kteří budou zase moci něco za státní peníze analyzovat. Možná se MPSV ten RESTART nakonec povede -minimálně konzultantské branže.

Závěr

Podle mého názoru je Program Restart čistá chiméra, sloužící k lapání voličů a matení veřejnosti nejen z postižených regionů. Pracuje majoritně s prostředky buď čistě teoretickými nebo těmi, které jsou dávno alokované a určené pro operační programy, financované z EU či podobně. Program Restart je vlastně jen jinak pojmenovaný OPŽP, OPVaV, OPZ, SFDI apod. V naprosté většině nejde o žádné prostředky navíc, určené speciálně pro postižené kraje v rámci Programu Restart. Oněch 42 miliard pro Program Restart je fiktivní číslo, spíše se jedná o součet vybraných alokací z operačních programů a nasčítaných teoretických potřeb, které jen s obtížemi dojdou nějakého naplnění. Očekává se to, říkají. Což je nejlepší alibi pro situaci, až z toho nic nebude. Mnohá opatření jsou navíc další analýzy, další příprava a další ověřování, úředníci, konzultanti ... Odhaduji, že reálně do postižených krajů a pro subjekty zde operující přijdou cíleně navíc maximálně jednotky miliard, a to v mnoha příštích letech, přičemž drtivou většinu proklamovaných prostředků zkonzumují korporace na likvidaci ekologických škod, lesácké firmy, konzultační firmy na zpracování dalších analýz, koncepcí a opatření, poradci a noví státní úředníci nasazení v krajích na další administrativu a poradenství. A opět na rekultivace na Mostecku převážně pro dceřiné firmy uhlobaronů. A firmy, které se budou točit kolem těžby lithia, pokud to vůbec někdy v dohlednu nastane. Místní lidi z toho nebudou mít téměř nic.

Je mi líto, ale s takovým vládním přístupem postižené regiony neprobudíme. Buď si musíme počkat na odpovědnější lídry, kteří budou umět tento stát skutečně řídit a směřovat postižené regiony k opravdové prosperitě, nebo se musíme ze svých problémů dokázat dostat především sami. Navzdory státu a jeho Programům Restart. Neboť tento Program Restart je, bohužel, opět jen dalším předstíráním!

Vás senátor

Zbyněk Linhart

Soubory:

Návrh, dopisy ministrům, jejich odpovědi