USNESENÍ SENÁTU, ZPRAVODAJSKÉ ZPRÁVY, DOKUMENTY

2024


HDP na hlavu vůči průměru EU v porovnání vývoje Severozápadu a  Rumunska.    


Vývoj HDP na hlavu vůči průměru EU regionu NUTS II Severozápad. 


Usnesení VUZP k petice "Proti návrhu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok"


Usnesení Podvýboru pro regiony v transformaci k návrh změn RUD.

Připomínky MMR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o RUD.


Doplňující usnesení VUZP ke Zprávě o ŽP za rok  2022 (škody způsobené požárem, závěry NKÚ k problematice financování NP a opatření proti ničení ŽP auty bez fitlru pevných částic).    


Z dat dostupných k dubnu 2024 aktualizovaná prezentace k ekonomicko-sociálnímu stavu regionu Severozápad.


Prezentace "Biodiverzita a státní ochrana přírody " pro dubnovou konferenci v Senátu "Green Deal s rozumem", ve které nastiňuji odpovědi na otázku, proč se regionální a místní orgány staví proti vzniku nových chráněných území a  jak by rezort ŽP mohl tento přístup místních změnit.


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky 2022 a následné USNESENÍ SENÁTU z 23. schůze konané dne 17. dubna 2024.


Prezentace modernizace a centralizace Nemocnice Rumburk - průběh přípravy a realizace I. etapy.


Porovnání turistických tras v NP Saské (400km) a České Švýcarsko (150 km) a přístupnost cest v klidových územích NPČŠ.


Grafy a data k HPD a pokračujícímu úpadku regionu Severozápad, aktualizace březen 2024.


Mapa s návrhem KČT a obcí na proznačení nových tras a propojek, včetně přeshraničních stezek na území NP České a Saské Švýcarsko


České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Tisková zpráva iniciativy Otevřete České Švýcarsko!


Informace k aktuálním poznatkům výzkumného projektu LARIXUTOR "Možnosti využití modřínu opadavého v českých lesích pod dopadem GKZ", realizovaný Národní agenturou pro zemědělský výzkum. Modřín opadavý je v Českém Švýcarsku prokazatelně původní dřevinou. Jeho expanzivní šíření v žádném případě nehrozí. Do českých lesů i do zvláště chráněných území jako je NP České Švýcarsko modřín jednoznačně patří.  


2023


Zpravodajská zpráva k novele zákona o občanských průkazech, aneb tragikomická story o rušení a pak zase nerušení rodných čísel.


Příběh naprostého politického selhání

Článek časopisu Neovlivní o jednom z nejchudších a nejzaostalejších regionů EU. Severozápadu.  


Jak se dlouhodobě ukazuje, resort životního prostředí naše národní parky nespravuje zrovna ukázkově. Ve správě území porušuje své vlastní zákonné dokumenty a nenaplňuje poslání . Více k tomu v  prezentaci 


Prezentace s názvem "Přestaňme si klást další a další cíle. Raději některý splňme", z konference "Vyšší energetická a materiálová bezpečnost", pořádané Českou asociací oběhového hospodářství 


15. USNESENÍ ze 7. schůze senátního Podvýboru pro regiony v transformaci konané dne 17. října 2023 k plnění Programového prohlášení Vlády ČR v bodech týkajících se srovnávání regionálních nerovností.

Reakce MMR na 15. USNESENÍ senátního Podvýboru pro regiony v transformaci.


Usnesení senátního výboru k problematice národních parků, ve kterém požaduje po MŽP v souvislosti se zřízení NP Křivoklátsko začlenit do novely zákona č. 114/1992 Sb., takové principy, které posílí roli místních samospráv a jejich vliv na činnosti správy území národních parků; aby ochrana přírody nebyla zásadně upřednostňována před bezpečností území, místních obyvatel a návštěvníků; a aby v souladu s mezinárodní kategorizací IUCN vedle ochrany ekosystémů byl kladen vyvážený důraz na podporu vzdělávání, rekreaci, osvětu a podporu místní ekonomiky, mj. i prostřednictvím udržitelného cestovního ruchu.


V dubnu 2023 aktualizovaná prezentace o regionu Severozápad -Konvergence, která se nekoná... 


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2021


Grafy ekonomických ukazatelů ve vztahu k regionu Severozápad a Ústeckému kraji:

- HDP na obyv. v % v ÚK , roky 1995 až 2021 (ČR = 100 %)
- HDP na obyv. v % v ÚK a JHM, roky 1995 až 2021 (ČR = 100 %)
- HDP na obyv. v % NUTS II SZ a MSK, roky  1995 až 2021 (ČR = 100 %)
- HDP na obyv. v % v PPS, roky 2010 až 2021,  NUTS II SZ, MS a JV (EU 27 = 100%)
- HDP na obyv. v % v PPS v roce 2021 podle NUTS II (EU 27 = 100%)

Nejchudší SZ za posledních 11 let "antikonvergoval" z 63% na 61% průměru EU. SZ jako jediný český region nekonverguje už od roku 2007!, a to i když do EU přistupovaly země, které výkonnostní průměr EU snižovaly, jako bylo Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko.


Stanovisko obcí ke studii MŽP k požáru, k Analýze okolností požáru v NP České Švýcarsko vypracované HZS ČR a dalšímu postupu při odstraňování škod po kůrovcové kalamitě a po požáru v území.


Výzva starostů Šluknovska ministrovi vnitra Rakušanovi a policejnímu prezidentovi k jednání nad vážnými personálními potíže Policie ČR. 


Analýza okolností požáru v národní parku České Švýcarsko.

Posouzení dokumentace a postupů HZS ČR v návaznosti na zajištění požadavků požární ochrany v NP České Švýcarsko a zhodnocení postupu jednotek PO při zásahu v NP České Švýcarsko, v období od 24. 7. 2022 do doby předání požářiště.    


2022


Zpravodajská zpráva ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2022
Dodržování environmentálních předpisů - potřeba pozitivní změny v dosavadním trendu.
Senátní tisk č. K 203/13


Analýza ekonomicko-podnikatelských vztahů a vazeb mezi Ruskem a Německem po ruské anexi Krymu v roce 2014


89. USNESENÍ Výboru (z 19. schůze dne 9. srpna 2022) k situaci v Národním parku České Švýcarsko ke snaze vlády ČR vyhlásit Národní park Křivoklátsko, a v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko


USNESENÍ Výboru ze dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska a záměru vlády zřídit NP Křivoklátsko a Soutok 


Zpravodajská zpráva ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k osmé zprávě o soudržnosti: Soudržnost v Evropě do roku 2050. Senátní tisk č. 157/13. 


Zpravodajská zpráva k Dohodě mezi vládou ČR a vládou SRN o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, Senátní tisk č. 184


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2020


2021


Zpravodajská zpráva k Sociálnímu fondu pro klimatická opatření v rámci "Fit for 55" 


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2019Usnesení senátního výboru k přípravě Národního plánu obnovy (NPO)


Zpravodajská zpráva k NPO
Zpravodajská zpráva k balíčku dokumentů k Pozměněnému návrhu VFR 2021 - 2027 


Informace pro Výbor ŽP k ukončení procesu EIA - Turów - dopis ministra ŽP ČR


Výzva ministrovi zdravotnictví na plénu senátu k financování regionálního zdravotnictví 


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2018 


Prezentace o vývoji strukturálně postižených regionů ve vztahu k ČR 


2019


158. usnesení Senátu z 8. schůze, konané dne 3. května 2019 k závěrům ze 17. veřejného slyšení Senátu na téma "Situace ve strukturálně postižených regionech", konaného dne 29. ledna 2019 


2018


418.USNESENÍ SENÁTU z 15. schůze, konané dne 17. května 2018 k situaci ve strukturálně postižených regionech 


514. USNESENÍ SENÁTU z 18. schůze, konané dne 17. října 2018 k víceletému finančnímu rámci na období 2021-2027


532. USNESENÍ SENÁTU z 18. schůze, konané dne 18. října 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o EFRR, ESF, FS a ...