USNESENÍ SENÁTU, ZPRAVODAJSKÉ ZPRÁVY, DOKUMENTY

2023


Usnesení senátního výboru k problematice národních parků, ve kterém požaduje po MŽP v souvislosti se zřízení NP Křivoklátsko začlenit do novely zákona č. 114/1992 Sb., takové principy, které posílí roli místních samospráv a jejich vliv na činnosti správy území národních parků; aby ochrana přírody nebyla zásadně upřednostňována před bezpečností území, místních obyvatel a návštěvníků; a aby v souladu s mezinárodní kategorizací IUCN vedle ochrany ekosystémů byl kladen vyvážený důraz na podporu vzdělávání, rekreaci, osvětu a podporu místní ekonomiky, mj. i prostřednictvím udržitelného cestovního ruchu.


V dubnu 2023 aktualizovaná prezentace o regionu Severozápad -Konvergence, která se nekoná... 


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2021


Grafy ekonomických ukazatelů ve vztahu k regionu Severozápad a Ústeckému kraji:

- HDP na obyv. v % v ÚK , roky 1995 až 2021 (ČR = 100 %)
- HDP na obyv. v % v ÚK a JHM, roky 1995 až 2021 (ČR = 100 %)
- HDP na obyv. v % NUTS II SZ a MSK, roky  1995 až 2021 (ČR = 100 %)
- HDP na obyv. v % v PPS, roky 2010 až 2021,  NUTS II SZ, MS a JV (EU 27 = 100%)
- HDP na obyv. v % v PPS v roce 2021 podle NUTS II (EU 27 = 100%)

Nejchudší SZ za posledních 11 let "antikonvergoval" z 63% na 61% průměru EU. SZ jako jediný český region nekonverguje už od roku 2007!, a to i když do EU přistupovaly země, které výkonnostní průměr EU snižovaly, jako bylo Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko.


Stanovisko obcí ke studii MŽP k požáru, k Analýze okolností požáru v NP České Švýcarsko vypracované HZS ČR a dalšímu postupu při odstraňování škod po kůrovcové kalamitě a po požáru v území.


Výzva starostů Šluknovska ministrovi vnitra Rakušanovi a policejnímu prezidentovi k jednání nad vážnými personálními potíže Policie ČR. 


Analýza okolností požáru v národní parku České Švýcarsko.

Posouzení dokumentace a postupů HZS ČR v návaznosti na zajištění požadavků požární ochrany v NP České Švýcarsko a zhodnocení postupu jednotek PO při zásahu v NP České Švýcarsko, v období od 24. 7. 2022 do doby předání požářiště.    


2022


Zpravodajská zpráva ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 

Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2022
Dodržování environmentálních předpisů - potřeba pozitivní změny v dosavadním trendu.
Senátní tisk č. K 203/13


Analýza ekonomicko-podnikatelských vztahů a vazeb mezi Ruskem a Německem po ruské anexi Krymu v roce 2014


89. USNESENÍ Výboru (z 19. schůze dne 9. srpna 2022) k situaci v Národním parku České Švýcarsko ke snaze vlády ČR vyhlásit Národní park Křivoklátsko, a v souvislosti s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko


USNESENÍ Výboru ze dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska a záměru vlády zřídit NP Křivoklátsko a Soutok 


Zpravodajská zpráva ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k osmé zprávě o soudržnosti: Soudržnost v Evropě do roku 2050. Senátní tisk č. 157/13. 


Zpravodajská zpráva k Dohodě mezi vládou ČR a vládou SRN o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, Senátní tisk č. 184


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2020


2021


Zpravodajská zpráva k Sociálnímu fondu pro klimatická opatření v rámci "Fit for 55" 


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2019Usnesení senátního výboru k přípravě Národního plánu obnovy (NPO)


Zpravodajská zpráva k NPO2020Zpravodajská zpráva k balíčku dokumentů k Pozměněnému návrhu VFR 2021 - 2027 


Informace pro Výbor ŽP k ukončení procesu EIA - Turów - dopis ministra ŽP ČR


Výzva ministrovi zdravotnictví na plénu senátu k financování regionálního zdravotnictví 


Zpravodajská zpráva ke Zprávě o životním prostředí České republiky za rok 2018 


Prezentace o vývoji strukturálně postižených regionů ve vztahu k ČR 


2019


158. usnesení Senátu z 8. schůze, konané dne 3. května 2019 k závěrům ze 17. veřejného slyšení Senátu na téma "Situace ve strukturálně postižených regionech", konaného dne 29. ledna 2019 


2018


418.USNESENÍ SENÁTU z 15. schůze, konané dne 17. května 2018 k situaci ve strukturálně postižených regionech 


514. USNESENÍ SENÁTU z 18. schůze, konané dne 17. října 2018 k víceletému finančnímu rámci na období 2021-2027


532. USNESENÍ SENÁTU z 18. schůze, konané dne 18. října 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o EFRR, ESF, FS a ...