OPRAVA CHODNÍKU, ANEB JAK TO U NÁS CHODÍ, ABY SE MOHLO CHODIT

Staré chodníky potřebují občas opravit resp. obnovit. Nejinak je tomu v Krásné Lípě. Ne vždy jsou ale po ruce potřebné peníze. Naštěstí tu máme státní aparát. Ten na obce myslí a po mnoha letech příprav schválil výzvu na obnovu chodníků v rámci jednoho operačního programu z eurofondů, kam se obce mohou se svými projekty hlásit.

Hurá, chodník bude opraven... za předpokladu, že máte dost času, trpělivosti, peněz, strategií, veřejnost na své straně... a podaří se vám získat mnoho a mnoho povolení. Popořadě.

Začnete s přípravou projektové dokumentace. To trvá roky. Proč tak dlouho? Protože na opravu starého chodníku musíte podle našich stále se prý zjednodušujících předpisů získat jedno pravomocné územní rozhodnutí a 3 (slovy tři) stavební povolení.

Jedno stavební povolení je potřeba od obecného stavebního úřadu (např. kvůli veřejnému osvětlení), jedno od silničního správního speciálního stavebního úřadu a jedno stavební povolení od vodoprávního úřadu (z chodníku přece při dešti stéká voda, ne?).

Krásná Lípa tak po dvou letech úsilí a obíhání všech dotčených orgánů, konečně obdrží alespoň jedno povolení (mimochodem, ke stavebnímu řízení na opravu chodníku se vám mimo mnohé jiné musí vyjádřit také ministerstvo obrany!).

A když se po letech příprav stavební dokumentace už chystáte zpracovávat komplikovanou žádost o podporu s požadovaným obrovským balíkem příloh, zjistíte, že oprava chodníku musí být také v souladu se strategií rozvoje obce. Tedy, že na městě musíte mít zpracovaný jakýsi strategický dokument nebo alespoň plán udržitelné městské mobility nebo dokonce akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů, podle kterého musíte v žádosti doložit, v rámci tzv. karty mobility, že oprava chodníku je plně v souladu s avizovanými principy udržitelné mobility a nejen prokázat, že obnova chodníku musí např. zvýšit bezpečnost dopravy, zvýšit atraktivitu a kvalitu městského prostředí, nebo snížit znečištění ovzduší, či přispět k udržitelnému využití území v propojení s dopravním plánováním s cílem neprodlužovat vzdálenosti mezi nejfrekventovanějšími funkcemi apod., ale musíte také doložit, že obnovu chodníku neprojednalo jen zastupitelstvo a rada města, ale že chodník byl projednán s širokou veřejností a veřejnost že byla do plánů opravy starého chodníku úzce zapojena.

Nikterak menší péče je dotačním úřadem také věnována prověření skutečností, zda zamýšlená obnova vykazuje dostatečnou synergii a návaznost na v minulosti již realizovaná opatření. Prostě obnovený chodník není ještě sám o sobě hoden podpory!

K tomu, aby se chodník, který v těch místech byl již před válkou, dočkal potřebné obnovy, tak potřebujete nejen umět prokličkovat složitým labyrintem úředních postupů, ale zejména umět prokázat jeho strategičnost.

A pak si tady zkuste dělat něco složitějšího, než je obnova chodníku. Jestli si někdo zaslouží v ČR metál za neumořitelnost, jsou to všichni starostové především malých měst a obcí...

Váš senátor

Zbyněk Linhart