Zelená dohoda a žlutá karta.

30.11.2021

Vše je jinak. Senát ke čtyřem tiskům v rámci prvního prováděcího balíčku pod názvem Fit for 55 k Zelené dohodě přijal usnesení, v němž vyjádřil odůvodněné stanovisko - tj. jakýsi nesouhlas. Ten postoj je ale možné vydávat jen v rámci subsidiarity a proporcionality ... (ha!), tedy z formálního hlediska. Mnozí za to Senát kritizovali, jako že zpochybňuje EU!, jiní oceňovali za vydání "žluté karty". Ale obě skupiny mohou být v klidu. Bohužel, fakticky je to jedno.

Aby byla uplatněna žlutá karta, musela by odůvodněné (nesouhlasné) stanovisko vydat v daném čase alespoň třetina (v některých případech čtvrtina) oprávněných komor všech parlamentů členských států EU. To fakticky není reálné a v zásadě se tak nestává. Na projednání, resp. toto vyjádření, je 60 dní od zveřejnění překladu. Mnohé komory parlamentů se k tomu vůbec nedostanou, některé nestihnou, mnohé jen formálně rychle projednají. Jestliže do 60 dnů nic nepřijmou, bere se to za souhlas. Když přijmou, pak je otázka, co by s tím v Evropská komise udělala.

Platí to obecně. Ale je to demokratické - mohli jste se vyjádřit.

Fit for 55 je ohromný balík 13 legislativních návrhů, kde osm z nich jsou revize stávajících "zákonů" a pět návrhů nových, v mnoha souvislostech a propojení s oblastí klimatu, využitím půdy, lesů, energetiky, dopravy a daní ... jde o řádově tisíce stran textů (prý taková Zelená bible...).

Čeká nás zavádění nových poplatků a daní, ohromných nových odvodů a velké přerozdělování, dotací, kompenzací a sociálních dávek.

Pro mě dost nepřestavitelné. Zatím jsme neuměli zvládat ani daleko jednoduší problémy, jak oni rádi říkají - jiné politiky. Teď máme nové politiky - zelenou a digitální. Co není zelené a digitální, jako když není.

Ale ať už jsou plány jakkoli bohulibé a třeba i správné, musí být proveditelné. Musí jim důvěřovat lidé. A musí je zvládnout zaplatit.

I proto jsem si vzal tisk N 066 / 13, kterým je "Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření".

Středisko pro sledování energetické chudoby odhadovalo, že energetickou chudobou trpí více než 50 milionů domácností v Evropské unii. To je poslední známý údaj ještě před letošní krizí, spojenou s radikálním zvýšením cen za energie. Číslo dnes tak bude mnohem vyšší. V Česku podle průzkumu z roku 2019 je až čtvrtina domácností ohrožena energetickou chudobou. Realizací opatření Zelené dohody dle prvního souboru dokumentů pod názvem Fit for 55 už tyto samy o sobě alarmující počty domácností ohrožených energetickou chudobou bohužel dále porostou.

To ví i Evropská komise a i z tohoto důvodu předpokládá právě zřídit "Sociální klimatický fond" (SKF). SKF má být ustaven na období 2025-2032 (8 let) a má poskytnout členským státům finanční prostředky na podporu politik zaměřených na řešení sociálních dopadů na zranitelné domácnosti, zranitelné mikro-podniky a zranitelné uživatele dopravy, které mohou být způsobeny zahrnutím sektorů budov a silniční dopravy do obchodování s emisemi skleníkových plynů. Prostředky pro ČR jsou stanoveny ve výši zhruba 1,74 mld. EUR (44 mld. Kč). Na období 2025-2027 je alokováno necelých 570 mil. EUR (14,5 mld. Kč), na období 2028-2032 pak necelých 1,2 mld. EUR (30 mld. Kč).

Ale účinně, adresně a smysluplně využít tak nízkou částku po tak dlouhou dobu a pro tak velké množství potřebných sociálních dávek - mluvíme min. o 1 milionu domácností a o desítkách miliard korun potřeby ročně - a k tomu navíc o zahrnutí mikro-podniků a uživatelů dopravy - to je prakticky nereálné a ohroženým domácnostem to nemá šanci pomoci vyhrabat z energetické chudoby a dalším do ní nespadnout.

.Více v mé zpravodajské zprávě pro jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou zprávu a životní prostředí zde dne 20.10.2021, a pro plénum Senátu dne 5.11.2020 <zde odkaz na zpravodajskou zprávu k Sociálnímu klimatickému fondu>

Důležité je ohlédnout se dozadu a vidět, jak podobné snahy dopadly v minulosti. Detaily ve Zprávě.

A ještě jedna citace z dokumentů. Dosluhující vláda (úředníci) požaduje po EK ujištění, že "příspěvek EU pro účely implementace SKF bude umožňovat využití prostředků na vlastní technickou pomoc pro provádění SKF", že potřebné budou dále dostatečné finanční prostředky na "...přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní a evaluační činnosti, a dále náklady na pomoc při zpracovávání a hodnocení projektů, budování správních kapacit, analýzy a studie, akce ke zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech hodnocení, komunikační činnosti a šíření informací, zajištění vnitrostátních a regionálních kapacit pro plánování investic a synergie s ostatními aktivitami a finančními zdroji".
(jak výstižné...! Jistě, pane ministře!)

Čili, když mi někteří píšete, jak jsem protizelený... To jistě ne. Jen vidím to, co se pod tím reálně zase skrývá. Ohromné přerozdělování, administrativa, papírování, kontroly... zaměstnávání hromady i kvalifikovaných lidí - které ani nejsou... namísto aby něco tvořily... a k tomu bohužel zkušenost, jak to dopadá...

Třeba jen nejsem dostatečný optimista? Ale o mě nakonec nejde, já to nějak přežiju... ale co třeba naše děti?

Váš senátor

Zbyněk Linhart