Newsletter únor 2024

13.02.2024

Vážení přátelé,

v tomto únorovém zpravodaji se budu věnovat jen výzvě Otevřete České Švýcarsko.

Na úvod připomenu, že frustrace mnoha místních podnikatelů, některých starostů, odborníků, turistů, ekologů, ale i spousty běžných občanů z dlouhodobého přístupu státu k území národního parku a z chování rezortu životného prostředí vyvrcholila premiérovi adresovanou výzvou Otevřete České Švýcarsko.

K prvotním 56 signatářům se online připojují další, celkem už výzvu podepsalo 160 lidí.

Přestože stát nechal v blízkostí lidských sídel nahromadit tisíce hektarů uschlých válejících se kmenů a nastojato suchých stromů, které zvýšily intenzitu požáru, jenž ohrozil majetky a životy občanů, přestože vznikla obrovská ekologická újma, způsobená ztrátou i živého vzrostlého lesa, který přestal plnit své ekologické funkce, přestože požár destruoval i samotný předmět ochrany– skalní útvary, pro které byl národní park vyhlášen, nedočkali jsme se odpovídající sebereflexe, žádné omluvy, natož vyvození osobní zodpovědnosti.

Následky nese celý region, ale mnohá dlouhá a dlouhá jednání se zástupci SNP či MŽP nevedly k ničemu zásadnímu. Správa parku dlouhodobě v některých ohledech neplnila ani své vlastní předpisy a nařízení. O přírodu se nepečuje, natož soustředěně, jak se mělo na 65% území parku dle platné zonace! Území se pro lidi uzavírá, trvají zákazy vstupu či výstrahy před nebezpečím. 35 km turistických cest z již tak ořezané cestní sítě zůstává zavřených či odznačených. Dopady pociťují podnikatelé i samosprávy.

Z řady oblastí, na něž má (ne)činnost MŽP bezprostřední negativní dopad, apelují signatáři výzvy především na tyto klíčové:

• Otevření a oprava cest a významných turistických cílů, což se týká zejména postupného zpřístupňování Edmundovy soutěsky a Gabrieliny stezky. Jde rovněž o zpřístupnění cest uzavřených a odznačených po kůrovcové kalamitě a požáru a o otevření přeshraničních požárních a turistických cest. Signatáři v tuto chvíli žádají především závazný harmonogram zpřístupňování tras.

• Přepracování zásad péče, které vyjasní mnoho sporných otázek, například pokud jde o zóny, pravidla bezzásahovosti, nakládání s (ne)původními druhy a podobně, vč. dalších aktivit NP.

Vybalancování účinné ochrany přírody, což zahrnuje zejména diskusi o zásadních a nejen legislativních změnách v zákoně o ochraně přírody a krajiny, o změně přístupu k ochraně lesa, o ukončení éry nekonečného velebení přírodních procesů na úkor zachování přírodních hodnot (jde o rozsah), s dalšími nespornými cíli národního parku, jako je např. vzdělávání, výchova, osvěta, rekreace, udržitelný cestovní ruch a podpora místní ekonomiky.

• V neposlední řadě pak realizace aktivit přislíbených především zástupci MŽP po požáru z roku 2022. Patří k nim kromě jiného řešení nepřijatelného technického stavu a majetkoprávního přístupu k národní přírodní památce Pravčická brána (kde měl stát coby majitel okolních pozemků páku v podobě několika věcných břemen na sítě, vodoprávních řízení a povolení – vypouštění odpadních vod, dešťových vod, kterou nevyužil). Dále úprava způsobu hospodaření v lučních porostech mezi lesy a okraji obcí, mapování disponibilních zdrojů vody pro zdolávání dalších případných požárů, slibované využití technologií pro monitoring a detekci požáru a mnohé další (v lesích jsou stále mnoho mrtvého suchého dřeva).

Za úspěch budu považovat, když premiér odpoví alespoň trochu empaticky a bude alespoň částečně o některých věcech konkrétně jednat. Aby MŽP začalo nahromaděné problémy alespoň trochu řešit, sliby plnit a vlastní předpisy naplňovat (zonace, cestní síť, klidová území, zásady péče, …) .

Roky totiž slyšíme u mnoha problémů stále stejné "argumenty", jak to či ono nejde. Ale nikdo jiný než MŽP to nevyřeší. Tedy kdyby opravdu chtělo. Znovu tak připomínám MŽP jednu z mnoha otázek – na kterou roky čekáme - bez odpovědí – dopis ministru Hladíkovi opakovaně k legislativě ke zpřístupňování cest pro veřejnost. 

Výzva Otevřete České Švýcarsko poté, co se dostala do mediálního prostoru a sociálních sítí, ale už první malé ovoce nese - komunikace správy NPČŠ se možná změnila trochu k lepšímu. Je v ní možné vnímat větší ochotu naslouchat místním s méně arogancí státní moci (horší jsou reakce na sociálních sítích některých jednotlivců - k rezortu ŽP tak či tak vázaných – a zavázaných (finančně. Milionovými fakturacemi. A ani se nestydí). Pokračují v předvádění toho, proč má tolik lidí negativní postoje ke státní ochraně přírody – povyšování, zesměšňování, dehonestace, hejtování… Lépe bude, až tito arogantní mravokárci a vedoucí činitelé rezortu pochopí, že klientelismus a střet zájmů je společensky vysoce nežádoucí i v ochraně přírody).

(Tedy ony ty státní organizace to mají obecně jednoduché – odpovědní schovaní za mediální a PR oddělení, tiskové mluvčí, atp.)

"Českosaské Švýcarsko lze právem považovat za jednu z kolébek středoevropské turistiky a horolezectví s místy velmi hustou sítí turistické infrastruktury. Tento odkaz je zásadní i pro dnešní národní parky. Protože je poctivé uznat, že turistika byla v našem území dříve než ochrana přírody a hraje klíčovou roli pro obživu místních obyvatel, znamená to, že ochrana přírody musí vůči turismu trvale hledat konsensus, v některých případech i kompromis".

Uhodl by někdo, kdo pronesl tato slova? Byla publikována v roce 2015 v Časopisu ochrana přírody při příležitosti patnácti let existence národního parku a autorem je samotná správa NP. To byly tehdy ještě docela časy….

Ale proč by lepší časy nemohly znovu nastat? Alespoň výzva Otevřete České Švýcarsko se o to snaží. Na stránkách výzvy vedle blogu, kde publikují jednotliví signatáři své postoje a důvody, proč se k iniciativě připojili (https://otevreteceskesvycarsko.cz/nazory-signataru/), můžete i sledovat, co se aktuálně děje a jak o výzvě informují různá média.

Hezký únor přeje Váš senátor,

Zbyněk Linhart

p.s. Do rozesílky tohoto newsletteru jsem si dovolil zařadit i signatáře výzvy, aby dostali nějakou zpětnou vazbu. Pokud o zasílání informací nemáte zájem, prosím napište mi to, vyřadím Vás, děkuji.